Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro účastníky zájezdu CK Elixír tours, podle ustanovení zákona č.159/99 Sb.

 

1. Úvodní ustanovení:

Smlouva vzniká mezi účastníkem zájezdu a společností Elixír tours (dále jen „cestovní kancelář“) dnem, kdy je podepsána cestovní smlouva, která je závaznou přihláškou na zájezd ze strany účastníka zájezdu a je potvrzena cestovní kanceláří. Souběžně s uzavřením cestovní smlouvy se stávají účinnými i tyto všeobecné podmínky.

Při podpisu cestovní smlouvy jako závazné přihlášky na zájezd je účastník zájezdu (objednavatel) povinen zaplatit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu. Doplatek ve výši zbývajících 50 % z celkové ceny zájezdu je účastník zájezdu (objednavatel) povinen doplatit cestovní kanceláři Elixír tours do 45 dnů před daným termínem odjezdu/odletu zákazníka. Doplatek je považován za zrealizovaný v momentě, kdy je předmětná částka připsána na účet cestovní kanceláře Elixír tours nebo složena v hotovosti do pokladny cestovní kanceláře Elixír tours.

 

2. Práva a povinnosti účastníka zájezdu:

Je povinností každého jednotlivého účastníka zájezdu mít platný cestovní doklad, eventuálně i platné vstupní vízum, a to i dle požadavků cílové země a event. zemí tranzitních. Cestovní doklad si zajišťuje sám na vlastní náklady.

Je osobní odpovědností každého účastníka zájezdu dbát na dodržování celních, pasových a zdravotních podmínek a dalších předpisů země, do které cestuje. Eventuelní náklady, které vzniknou nedodržením těchto podmínek, nese účastník zájezdu.

 

3. Práva a povinnosti cestovní kanceláře:

Cestovní kancelář je oprávněna, a účastníku zájezdu nevzniká právo na odstoupení od smlouvy, v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změny u obchodních a zahraničních partnerů, dopravců, leteckých společností a jiných dodavatelů služeb), a okolností, které nelze vyvrátit (jako je např. změna devizového kurzu):

 • pokud bude nezbytné účastníka zájezdu ubytovat v jiném hotelu, si cestovní kancelář vyhrazuje právo zajistit mu ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie
 • zvýšit cenu ve smyslu § 852c obč. zák.
 • pozměnit termíny zájezdu až o 48 hodin, a to i bez souhlasu účastníka zájezdu
 • zrušit či zkrátit zájezd z důvodu vyšší moci – cestovní kancelář má v tomto případě nárok na úhradu všech již poskytnutých služeb – v případě zrušení zájezdu je cestovní kancelář povinna nabídnout účastníkovi zájezdu náhradní zájezd
 • cestovní kancelář není odpovědná za případné zpoždění či změny v dopravě a účastník zájezdu byl seznámen s možností jeho vzniku vinou nepříznivých podmínek (povětrnostních, technických, přetížené letecké cesty apod.). Účastník zájezdu musí brát v úvahu i možnost výrazného zpoždění při plánování přípojů a dalších svých aktivit.

Cestovní kancelář se zavazuje informovat účastníka zájezdu o všech případných změnách.

Cestovní kancelář může změnit podmínky zájezdu, pokud se jedná o nevýznamnou změnu, o které zákazníka informuje v textové podobě. Nutí-li vnější okolnosti pořadatele podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu (náležitosti uvedené v § 2527 písm. a) občanského zákoníku) nebo nemůže-li splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijal, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy, kterou může zákazník přijmout, nebo může od smlouvy odstoupit, aniž by musel hradit odstupné. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí; v takovém případě je zákazník povinen do 5 dnů od uplynutí uvedené lhůty, nejpozději však do zahájení zájezdu uhradit pořadateli případný doplatek vzniklý rozdílem v ceně změněného zájezdu. Nezaplatí-li zákazník pořadateli doplatek řádně a včas, má pořadatel právo od smlouvy odstoupit; tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody. Rozdíl v ceně zájezdu před a po jeho změně pořadatel zákazníkovi vyplatí bez zbytečného odkladu.

Cestovní kancelář odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb a má povinnost poskytnout účastníku zájezdu pomoc v nesnázích podle § 2539, odst. 2 občanského zákoníku. Zaviní-li si však nesnáze účastník zájezdu sám, může pořadatel od své povinnosti poskytnout pomoc v nesnázích odstoupit.

Podpisem cestovní smlouvy, nebo podpisem objednávky zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. Zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů v platném znění a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Elixír tours zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno příjemní, datum narození, bydliště a jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu.

 

4. Zrušení smlouvy ze strany účastníků zájezdu:

Je přípustné výhradně za stornovacích podmínek, které cestovní kancelář vyhlašuje jako součást “všeobecných podmínek”.

Stornovací poplatky jsou stanoveny ve výši:

 • do 65. dne před realizací zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 % z celkové ceny zájezdu;
 • 65 až 46 dní před realizací zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny zájezdu;
 • 45 až 31 dní před realizací zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny zájezdu;
 • 30 až 16 dní před realizací zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny zájezdu;
 • 15 dní a méně před realizací zájezdu 100 % z celkové ceny zájezdu.

 

5. Zrušení smlouvy ze strany cestovní kanceláře:

Cestovní kancelář je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:

 1. a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a pořadatel oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než:
 • dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní,
 • sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní,
 • čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny,
 1. b) v plnění závazku mu brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

Pořadatel v těchto případech vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká mu však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

 

6. Změna v knihování:

Pokud dojde k významné změně v knihování, jíž je myšlena změna jména cestujícího, prodloužení či zkrácení doby pobytu, změna termínu odjezdu, změna ubytovací kapacity, provedené do 60 dnů před plánovaným odjezdem, zaplatí zákazník paušální poplatek 500 Kč/osoba. Pokud dojde ke změně později než 60 dnů před plánovaným odjezdem, je tato změna považována za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku.  V případě že, skutečné účelně vynaložené náklady, ke kterým došlo zrušením cestovní smlouvy nebo změnou rezervace, budou vyšší než výše uvedené poplatky, je zákazník povinen uhradit i tento rozdíl.

 

7. Odpovědnost za vady zájezdu, reklamace:

Účastník zájezdu je povinen reklamovat vady poskytnutých služeb na místě (u delegáta cestovní kanceláře nebo přímo v hotelu) tak, aby bylo možno tyto vady odstranit pokud možno ještě během pobytu. Nebude-li závada na místě odstraněna, je účastník zájezdu povinen neprodleně informovat cestovní kancelář, a to prostřednictvím telefonátu či SMS na telefonní číslo +420 603 447 755 nebo na e-mail info@elixirtours.cz. V případě že by nebylo možno z objektivních důvodů vyřídit reklamaci na místě, musí účastník zájezdu uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, bez zbytečného odkladu ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.

 

8. Pojištění účastníka zájezdu:

CK Elixír tours doporučuje svým klientům uzavřít komplexní cestovní pojištění, které zahrnuje léčebné výlohy, úrazové pojištění, odpovědnost za škody, pojištění cestovních zavazadel. Doporučujeme se pojistit u Evropské pojišťovny, tyto pojistky můžete uzavřít i v naší cestovní kanceláři. Účastník zájezdu si je plně vědom eventuálních rizik a jemu vzniklých nákladů, pokud si cestovní pojištění neuzavře.

 

9. Všeobecná a závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky účasti na zájezdu platí pro všechny zájezdy a služby organizované cestovní kanceláří a jsou v tomto znění platné od 01. 07. 2018.